เกี่ยวกับเรา

เรามีประวัติที่ยาวนาน มีวิสัยทัศและพันธกิจ มีนโยบายด้านต่างๆมากมาย รู้จักเราให้มากขึ้น

ประวัติความเป็นมา

"กว่า 40 ปี ที่เราทำงานเคียงคู่ท้องทะเลไทย ส่งมอบคุณค่าจากทรัพยากรอันล้ำค่าสู่มือผู้บริโภค"


2518

เริ่มต้นธุรกิจเกี่ยวกับท้องทะเลไทย

บริษัทของเราถือกำเนิดขึ้นในจังหวัดปัตตานีดินแดนแห่งผืนน้ำและท้องทะเลไทย ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย เรามีประวัติความเป็นมาย้อนกลับไปตั้งแต่ ปี พ.ศ.2518 เมื่อตอนนั้นเราเริ่มต้นจากธุรกิจเล็กๆโดยการรับซื้อปลาจากชาวประมงทั่วไปในท่าเรือประมงและพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดปัตตานี


สร้างเรือประมงเป็นของตัวเอง

ต่อมาเราเริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจประมงอย่างเต็มตัว โดยเราเริ่มสร้างเรือประมงเป็นของตัวเอง จำนวนเรือประมงของเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและกลายเป็นแหล่งวัตถุดิบที่สำคัญของเราในเวลาต่อมา กองเรือประมงของเราภายใต้ชื่อ "เรือประมงชัยเจริญ" เป็นกองเรือประมงรายใหญ่ของจังหวัดปัตตานี


2519

ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีปลาป่น

ความต้องการปลาป่นสำหรับอาหารสัตว์ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เราจึงตัดสินใจครั้งสำคัญในการเข้าสู่ธุรกิจผลิต "ปลาป่น" สำหรับนำไปผลิตอาหารสัตว์ โดยเริ่มแรกเราก่อตั้งในนามของ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีปลาป่น" โดยนำปลามาเข้าเครื่องจักรเพื่อผลิตเป็นปลาป่นคุณภาพดี


2531

จดทะเบียน "บริษัท ปัตตานีปลาป่น(1988) จำกัด"

ธุรกิจปลาป่นของ "ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัตตานีปลาป่น" เติบโตอย่างรวดเร็ว จนในที่สุด พ.ศ.2531 เราก็จดทะเบียน "บริษัท ปัตตานีปลาป่น(1988) จำกัด" ขึ้น มีการปรับโครงสร้างองค์กรและขยายธุรกิจ โดย คานเรือ โรงน้ำแข็ง ถูกก่อตั้งตามมาเพื่อรองรับธุรกิจประมงแบบครบวงจร


2545

ก่อตั้ง "บริษัท ชัยเจริญมารีน(2002) จำกัด"

บริษัท ชัยเจริญมารีน(2002) จำกัด เริ่มด้วยการผลิตเนื้อปลาบดแช่เยือกแข็ง หรือ ซูริมิ จากความต้องของเนื้อปลาซูริมิในตลาดที่มีเพิ่มมากขึ้น จากนั้นจึงเริ่มก้าวสู่ธุรกิจอาหารแปรรูปจากทะเลโดยการผลิตสินค้าประเภท เต้าหู้ปลา ลูกชิ้นปลา ไส้กรอกปลา ฯลฯ จนกลายเป็นผู้ผลิตอาหารแปรรูปฮาลาลรายใหญ่ของปัตตานี


ปัจจุบัน

ก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตอาหารฮาลาลรายใหญ่ และส่งออกไปทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ชัยเจริญมาีรีน(2002) จำกัด ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ ปัจจุบันเราส่งออกสินค้าของเราไปต่างประเทศมากมาย โดยประเทศคู่ค้าที่สำคัญได้แก่ จีน ,ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, มาเลเซีย, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, กลุ่มEU และบาห์เรน


วิสัยทัศน์

"เพิ่มยอดขาย 30% ภายในปี พ.ศ.2570"

พันธกิจ

"ลดต้นทุนสินค้าเพื่อสามารถแข่งขันได้ "


บริษัทได้กำหนดพันธกิจที่มีต่อองค์กรและลูกค้าดังนี้

1.ควบคุมการผลิตทุกขั้นตอนอย่างละเอียดโดยนำระบบ Digital มาใช้ในการผลิตให้มากขึ้น

2.อบรมพนักงานให้เข้าใจถึงกระบวนการผลิตที่ถูกต้องสามารถพิสูจน์ได้

3.นำข้อมูลการผลิตมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางแก้ไขให้ต้นทุนถูกลง

4.นำค่าใช้จ่ายในการผลิตและบริหารมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางลดต้นทุน

5.จัดหาวัตถุดิบและการผลิตให้ตรงตามความต้องการของตลาด

6.เน้นการผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัยในอาหาร

นโยบาย

"คำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทุกคน เติบโตไปพร้อมกับสังคม"


1

นโยบายทั่วไป

บริษัทชัยเจริญมารีน(2002)จำกัดมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคโดยยึดถือความมีมาตรฐานที่สากลยอมรับอีกทั้งยังคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคด้วยดังนั้นเราจึงไม่หยุดที่จะวิจัยค้นคว้าและพัฒนาไปสู่ครัวของโลก ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ฮาลาล


2

นโยบายการผลิต

บริษัทชัยเจริญมารีน(2002)จำกัด ให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มีการตรวจสอบทุกขั้นตอนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตนั้นมีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างแท้จริง เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำมาใช้ในกระบวนการและให้ความสำคัญต่อการผลิตที่มีคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคพึงพอใจ


3

นโยบายคุณภาพ

ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อการบริโภคตามมาตรฐานสากลส่งมอบทันตามเวลา มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพอใจ


4

นโยบายคุณภาพชีวิตคนทำงาน

บริษัทชัยเจริญมารีน(2002)จำกัด มุ่งมั่น ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทำงานในองค์กรให้มีความเป็นอยุ่ที่ดีมีความสุขในการทำงานและเปิดโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อความเจริญก้าวหน้า สร้างความมั่นคงในชีวิตอย่างต่อเนื่อง


5

นโยบายด้านสุขอนามัย

เรายึดถือมาตรฐานที่สากลยอมรับและปลูกฝังให้พนักงานมีจิตสำนึกที่ดีในด้านสุขอนามัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภคอย่างแท้จริง


6

นโยบายด้านการส่งสินค้า

ผลิตภัณฑ์จะต้องถึงมือลูกค้าทันเวลา ถูกต้องและอยู่ในสภาพที่สมบุรณ์ทุกประการ ทำให้ลูกค้าพึงพอใจในการบริการ


มาตรฐาน


เราคือใคร

ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเนื้อปลาซูริมิและสินค้าแปรรูปจากปลาทะเลรายใหญ่ของภาคใต้ จำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ ได้รับการยอมรับจากลูกค้า มีประเทศคู่ค่าที่สำคัญได้แก่ ญี่ปุ่น, สิงค์โปร์, มาเลเซีย, เกาหลีใต้, ไต้หวัน, กลุ่มEU, และจีน

ได้รับรองมาตรฐาน ISO GMP HACCP และ HALAL

ช่องทางสื่อสารอื่น

ติดต่อเรา

บริษัท ชัยเจริญมารีน (2002) จำักัด
364 หมู่ 8 ตำบล บานา อำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี 94000
โทร: (073) 414-444-5
แฟกซ์: (073) 414-449
อีเมลล์: sale@cmr2002.com

เลือกภาษา